EU i riksdagsvalet: Centerpartiet

Detta inlägg är det första i vår serie om hur svårt det är för väljaren att veta hur riksdagspartierna förhåller sig till de frågor de kommer att besluta om i Bryssel ifall de bildar regering efter valet. Vi presenterar partierna i bokstavsordning och börjar med Centerpartiet (C).


Tre av de heta frågorna inför höstens riksdagsval är utvecklingen för hela landet, kampen mot terrorism samt utökade satsningar på miljön, i alla fall om Centerpartiet själv får välja. I Bryssel finns nu liggande lagförslag inom dessa tre politikområden, vid sidan om flera andra förslag, som kommande regering med stor sannolikhet kommer att fatta beslut om. Hur tänker Centern driva dessa frågor om de hamnar i regeringsställning? Med drygt en månad kvar till riksdagsvalet förblir denna fråga hängande i luften.

Få åsikter om förslagen på EU-nivå

I projektet EU i riksdagsvalet valde vi att inte utgå från vilka frågor partierna själva vill framhäva som de viktigaste valfrågorna, utan att i stället utgå från ett urval av kommande beslut som har beröringspunkter med ett brett spektrum av ”typiska svenska” valfrågor. Bland det 50-tal kommande beslut vi gick igenom hittade vi endast ett fåtal tydliga åsikter från Centern, och inte för ett enda beslut kan vi med säkerhet säga att vi vet vad partiet tycker. De åsikter som framförs är alltför svepande för att en väljare ska kunna få en bild av vad partiet tycker. Låt oss ta upp några exempel.

Precis som alla partier utom Sverigedemokraterna nämner C att de vill att EU tar ett betydligt större gemensamt ansvar för flyktingsituationen. Lite mer precist vill C ”ta ett stort ansvar på alla nivåer för ett mottagande som värnar asylrätten och familjeåterförening samt i större utsträckning riktas mot de mest utsatta, som kvotflyktingar.”

Som väljare kan man däremot inte veta vad detta innebär för Centerns inställning till de förslag som redan låg på EU:s bord i våras (och de förslag som nu tillkommit under sommaren) och som C ska vara med och fatta beslut om ifall de är med och bildar regering i höst.

Innebär detta till exempel att C är positivt inställt till förslaget om att EU-länderna ska inrätta en gemensam asylbyrå? Stöder C förslaget om att själva asylansökningsprocessen ska standardiseras mellan EU-länderna? Och hur ställer sig C till förslaget om att alla asylsökandes ansiktsbilder ska lagras i den gemensamma biometriska databasen Eurodac och att den även ska innehålla fingeravtryck på minderåriga asylsökande från 6 års ålder?

EU måste också lägga mer kraft på kampen mot internationell brottslighet, enligt C. Däremot hittar vi inga indikationer på om det innebär att partiet t ex är positivt inställt till att fördjupa EU:s polisiära samarbete, eller till att förbättra möjligheterna att förhindra att personer som fått inreseförbud i något EU-land bara reser vidare till nästa land. Inte heller hittar vi något om inställningen till förslagen om att försvåra skatteflykt och momsbedrägerier över gränserna.

Möjligen är det lite lättare för en väljare att åtminstone gissa sig till vad C tycker om de specifika frågor som ryms inom de områden där partiet är tydligt emot reglering på EU-nivå i allmänhet. Till exempel är Centern uttalat negativ till att EU ”ska lägga sig i” frågor om välfärd och sociala trygghetssystem. Då kan vi kanske anta att C även är emot förslaget om att gemensamt förbättra tillgängligheten för funktionshindrade på arbetsplatser, rätten till mer flexibla arbetsformer för barnföräldrar, och bättre socialt skydd för de som flyttar mellan EU-länder?

Fast ibland blir det ändå svårt att gissa. Ta till exempel de ovan nämnda frågorna om skatteflykt och momsbedrägerier. Är C emot dessa förslag, i enlighet med sitt starka motstånd mot att EU ”ska lägga sig i” ländernas skatter, eller är partiet positivt till förslagen som del i sin önskan att EU ska bli bättre på att bekämpa internationell brottslighet?

Talande är även de fall när C visserligen redovisar utförlig information om hur partiet ställer sig till en specifik fråga i Sverige, som till exempel i frågan om upphovsrätt, men där partiet samtidigt inte med ett enda ord nämner hur de ser på (det omdiskuterade) förslaget om en ny upphovsrättslagstiftning i hela EU. Som väljare står man rådvill ifall man vill veta hur C tänker driva dessa frågor om de hamnar i regeringsställning efter valet.

Om partiet själv får välja frågor då?

På ett seminarium i juni fick vi påpekandet att inga av frågorna på EU-nivå är tillräckligt stora eller intressanta för att göra till valfrågor. Problematiken med att beslut på EU-nivån undanskyms i den svenska valdebatten kvarstår dock även om vi vänder på resonemanget och utgår från de frågor som partierna själva väljer att lyfta fram som de stora och intressanta valfrågorna. Inte heller med denna metod kan en väljare skapa sig en uppfattning om vad partiet tycker om kommande beslut på EU-nivå.

När C själv får välja lyfter partiet i sin valplattform till exempel fram frågan om hur hela landet ska utvecklas för att Sverige inte ska klyvas. Däremot kan vi inte hitta någon åsikt om hur C ställer sig till de förslag som nu ligger på bordet i Bryssel om att till exempel förändra (och sätta upp kriterier för) de 1,36 miljarder svenska kronor ur EU:s budget som kommer tillbaka till den svenska landsbygden i form av regionalt utvecklingsstöd.

Även kampen mot terrorism lyfts upp som en viktig valfråga i valmanifestet. C vill bl a skärpa straffen i Sverige och ge mer resurser till det svenska rättsväsendet, men säger inget om hur de ställer sig till det nu liggande förslaget om att t ex lättare identifiera personer som begått terrorismrelaterade brott.

Miljöfrågor, särskilt angående miljön i Östersjön, får också en framträdande plats i C:s valplattform. Partiet ”vill utveckla det internationella och regionala samarbetet för rena hav och vatten, och minska spridningen av plast” men säger inget om den mycket långa rad av förslag som EU-kommissionen överväger att lägga inom ramen för en ny EU-strategi för plast. Är partiet för ett totalförbud mot engångsartiklar i plast? Vill C begränsa användningen av mikroplaster och skärpa plasthanteringen på fartyg och i hamnar? Och hur ställer sig C till kommissionens idéer om en grön offentlig upphandling?

Sammantaget kan vi konstatera att C tveklöst kommer att vara med och besluta om alla dessa frågor ifall partiet hamnar i regeringsställning efter valet i höst. För den väljare som är intresserad av något eller några av ovanstående områden (som för övrigt så gott som alla finns med bland väljarnas tio viktigaste frågor enligt Novus) skulle det rimligtvis också kunna vara intressant att veta hur C ställer sig till kommande beslut i Bryssel om dessa områden.